Bekijk profielpagina

Witte Weekmail - 2019-30

De laatste paar (en aankomende) dagen waren niet alleen voor mensen warm, maar ook voor dieren. Koeie
Witte Weekmail - Kaag en Braassem
Witte Weekmail - 2019-30
Door Witte Weekmail - Kaag en Braassem • Editie #30 • Bekijk online
De laatste paar (en aankomende) dagen waren niet alleen voor mensen warm, maar ook voor dieren. Koeien lijken de meest inventieve oplossingen te hebben gevonden om af te koelen. Zo werden bij de Kaag koeien op een pontje rondgevaren. In zowel Rijnsaterwoude en Woubrugge kwamen meldingen binnen van koeien in de sloot, maar toen de brandweer ter plekke was waren ze snel foetsie. Het lijkt er dus op dat iemand (de melders of de koe?) hier de boel zat te koeioneren.
De plaatselijke brandweer is ook leuk bezig. In Woubrugge werd de oefenavond bij de Comriekade ingezet om inwoners van een verkoelende douche te voorzien en in Leimuiden kunnen kinderen vanavond bij de Kleine Oase zelf met een brandweerslang aan de gang.
IJsclub Nut en Vermaak grijpt het lekkere weer deze week aan om de ijsbaan aan de Kerklaan winterklaar te maken. Een auto die iets verder op dezelfde Kerklaan geparkeerd stond kon waarschijnlijk -mede door de recordtemperaturen- niet langer wachten en dacht alvast het ijs te testen. In Hoogmade worden auto’s getest die niet op water, maar op elektriciteit rijden. Bij genoeg aanmeldingen komt daar een dorpsauto die door alle inwoners gebruikt kan worden. Denk er wel aan om een blauwe kaart mee te nemen als je naar Roelofarendsveen gaat, die heb je vanaf later deze maand nodig als je boodschappen doet op het Noord- en Zuidplein.
Wie dat wil kan zich opgeven om met de burgemeester en wethouders te lunchen. Heb je meer op je hart dan je in zulke korte tijd kwijt kunt, dan kan je eind augustus met een gratis cursus starten en leren hoe je actief kunt worden in de gemeentepolitiek. Onze wethouders hebben deze week geleerd dat vergaderen beter gaat wanneer er alleen vrouwen aan tafel zitten en dat paardenpoep zich niet vanzelf opruimt.
Fans van Beyoncé hoeven niet stad en land af te reizen om zich als hun idool te kleden. In de clip van haar laatste single ‘Spirit’ die is gemaakt voor de remake van The Lion King, zijn dansers te zien die felroze kostuums van OppoSuits uit Roelofarendsveen dragen. Wil je ook nog net zo goed leren dansen, dan kan dat vanaf komend schooljaar in Rijnsaterwoude.

Sport
Programma Vakgarage Straathof Kaag en Braassem Cup 2019 bekend
Femke Heemskerk opent WK zwemmen met vierde plek op estafette
Kickers '69 kiezen voor veilig: kurk op het kunstgrasveld
TalentNED presenteert schaatsploeg 2019-2020
Hitteadvies tijdens de Kaagweek
Geen geld om mee te doen?
Kaag & Braassem op De 4Daagse
Klein nieuws
'Het is bijna oud-Hollands', koeien met pontje vervoerd in Kagerplassen
Uniek in het westen van het land: Hoogmade krijgt eigen elektrische dorpsdeelauto
Burgemeester Van der Velde staat ambtsketen af aan Gijs
De aarde zien opkomen vanaf de maan
Na groeispurt is het maisdoolhof open
Nederlanderschap voor vier inwoners
Poldertocht Kaag en Braassem start dit jaar in Abbenes
Zomerkamp Hoogmade
Vogelverschrikkers bouwen ✅ Boerengolf ✅ Doen we gewoon even 😄 https://t.co/x2t2vYexAc
Hulpdiensten
Woubrugge gekoeld tijdens de hitte
Vrachtwagen duwt auto kruispunt over door aanrijding
Vrachtwagens negeren geslotenverklaring Vriezenweg
Gezondheid en onderwijs
Leerlingenvervoer Rijn- en Veenstreek gaat naar Willemsen-de Koning
Bouw appartementen naast gezondheidscentrum gaat niet door
Rabobank doneert AED en oefenmateriaal reanimatiecursus
Slootdiertjes-excursie basisschool De Kiem
Nel en Toon zijn zestig jaar samen: 'Vooral alles vieren'
TV-viering vanuit Petruskerk
Politiek en gemeentelijke zaken
Bezwaar tegen komst arbeidsmigranten afgewezen
Dijkverbetering Jaagpad Bilderdam
Yvonne Peters
Omdat @Florissch er niet is, vandaag alleen maar #girlpower aan collegetafel Kaag en Braassem. Dat wordt efficiënt en snel vergaderen 😀
@KaagenBraassem
Pleidooi Oud Ade: ’Houd Leidseweg open voor fietsers’
Zuid-Holland en Noord-Holland hebben nog geen droogteproblemen
Waterbewustzijn in Groene Hart moet omhoog
Economie
Felroze pakken van OppoSuits in videoclip Beyoncé
De Zeeuwse varkens van slager Van der Meer groeiden op een strobed
Verschuur Watersport komt naar gemeente
Gerepareerd Valkenburgs Pontje vreest toekomst niet
Werkzaamheden Nieuwe Rede gestart
R.H. Lem
We zijn er klaar voor, maar eerst vakantie vieren. Over een paar weken starten we met het mooie woningbouwproject “Westend” in Roelofarendsveen. https://t.co/Dlgj7INk22 @Heembouw https://t.co/3ZYBntGHPV
Schepijs Smelt
Agenda
Verkoelende spelletjesavond Brandweer
Open Avond werkzaamheden s.v. Kickers '69
Zomerpalet 2019 voor senioren
Raad de straat waar de camera staat
Herken jij deze straat?
Herken jij deze straat?
Gemeentepagina
Wie eet er een hapje mee met het college?
‘Blauwe zone’ voor Noord- en Zuidplein
Besluitenlijst Burgemeester en Wethouders
Selectie uit de besluiten genomen door het college op 16 juli en 23 juli:
 • In de gemeente gaat het project ‘De afvalvrije school’ van start. Dit project behelst een educatietraject in combinatie met het gelijktijdig met het huishoudelijk afval inzamelen van waardevolle afvalstromen op scholen (GFT en PMD). Voorgesteld inzameling en het laten verwerken van waardevolle afvalstromen, zoals GFT en PMD, bij onderwijsinstellingen aan te wijzen als ‘economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang’ in de zin van artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet.
 • Woondiensten Aarwoude en Aldi Vastgoed BV hebben verzocht om op het voormalige busremisestation in Leimuiden 30 sociale appartementen en een supermarkt te mogen realiseren. Het verzoek is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Besloten dat indien uit een uit te voeren haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het initiatief in de basis haalbaar lijkt, in principe een positieve grondhouding ten aanzien van het initiatief in te nemen.
 • Verzoek ingediend om de wijzigingsbevoegdheid bekend als ‘wetgeving zone –wijzigingsgebied 2’ zoals opgenomen in het bestemmingsplan Oude Wetering toe te passen om maximaal 10 woningen te realiseren, waarvan maximaal 7 (loft)woningen, twee halfvrijstaande woningen en één vrijstaande woning. Het ontwerpwijzigingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Besloten wijzigingsplan vast te stellen en zes weken ter inzage te leggen, met dien verstande dat in het voorstel wel opgenomen wordt dat sociaal afgekocht wordt.
 • Agrarische bestemming Rijnsaterwoude, sectie A, nummer 2556 wijzigen naar wonen, groen, verkeer, tuin en water. In het voorliggende wijzigingsplan worden maximaal zeven vrijstaande woningen mogelijk gemaakt.
 • Ten aanzien van de uitwerkingsplannen ‘De Poelen’ en ‘Centrumplan’ van het bestemmingsplan Braassemerland is een tegemoetkoming in schade aangevraagd. Besloten de aanvrager een tegemoetkoming in schade ad € 11.530 te vermeerderen met de wettelijke rente en een bedrag aan rechtsbijstand ad € 907,50 toe te kennen en het drempelbedrag ad € 500 te restitueren.
 • Opleggen last onder dwangsom perceel, kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie A, perceelnummer 1982.
 • Het leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2019/2020 opdragen aan Willemse-de Koning voor vier jaar met de mogelijkheid twee keer te verlengen met twee jaar.
 • Informeren van raadsleden over de relevante ontwikkelingen die zich afspelen rondom het vliegverkeer; te weten het kabinetsvoornemen ontwikkeling Schiphol na 2020 en tussenrapportage onderzoek ultrafijnstof.
 • Het college heeft kennis genomen van de inbreng van de inwoners op de avond over de kruising Braassemdreef en geeft nu opdracht tot het verder uitwerken van de SWECO variant 2A (met rode verhoogde kruising). College vraagt in die uitwerking aandacht voor de door de inwoners gewenste zebrapaden en maatregelen voor het verlagen van de snelheid. Na de zomer zal de uitgewerkte variant opnieuw met de bewoners besproken worden. 
 • Initiatiefnemers zijn voornemens een recreatiewoning te realiseren van 90 m² als nevenfunctie bij hun agrarisch bedrijf aan de Waterloospolder 1 te Oud Ade. College is akkoord met het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan met dien verstande dat de veldschuur kan worden behouden, maar dat voor de recreatiewoning vastgehouden dient te worden aan maximale woonoppervlakte van 60m2, recreatiewoning categorie 3.
 • Initiatiefnemers zijn voornemens in totaal drie vrijstaande woningen te realiseren verdeeld over twee locaties in Leimuiden: twee woningen op Bilderdam 3 en 4 en één op Vriezekoop 71a (beide toekomstige nummering). Hiervoor worden, met de ‘ruimte voor ruimte’-regeling als richtlijn/ uitgangspunt, verspreid over drie locaties in totaal 1,65 hectare (±16.500 m²) sierteelt gesaneerd en ongeveer 900 m² opstallen gesloopt.
 • Aan de Driemaster is ter uitvoering van de MAG in 2017-2018 een subsidie verleend van € 3.475.223. Onlangs hebben zij over 2018 verantwoording afgelegd, zodoende dat de subsidie over de gehele periode 2017-2018 definitief vastgesteld kan worden conform de verlening.
 • De laatst vastgestelde bBudgethoudersregeling is van 2010. Hoog tijd om de regeling up-to-date te maken. De bBudgethoudersregeling is op een aantal onderdelen gewijzigd: tekstueel, de indeling en er zijn instructies opgenomen. Het college wordt voorgesteld in te stemmen met de bBudgethoudersregeling Kaag en Braassem 2019 vast te stellen, waarin de taken en bevoegdheden van budgethouders zijn vastgelegd.
 • Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het toepassen van spoedeisende bestuursdwang inzake het verkeerd aanbieden van afval. Besloten het ingediende bezwaarschrift, conform het advies van de ambtelijke hoorcommissie, ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 • Overgaan tot het opleggen van een last onder dwangsom, van € 250,- per week met een maximum van € 500,-, vanwege hinderlijke beplanting Aak 41 in Oude Wetering over de openbare weg.
 • Op het perceel achter de Geestweg 10 te Roelofarendsveen staat een groot aantal auto’s (ca. 200) geparkeerd ten behoeve van Schiphol-parkeren. Hiervoor is nooit een omgevingsvergunning verleend en dit is in strijd met het bestemmingsplan. Opleggen van een last onder dwangsom aan zowel de eigenaar als de gebruiker van het perceel achter de Geestweg 10 te Roelofarendsveen, kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie K, perceelnummer 2220 wegens het (laten) gebruiken van het perceel voor Schiphol-parkeren. 
 • Vijf bewoners van de Praam, Schouw en Turfeiker verzoeken een strook grond aan hun perceel te mogen toevoegen in verband met redenen van privacy en overlast. Op basis van een onderzoek naar het gebruik van deze zone (met name het voetpad) wordt voorgesteld hieraan medewerking te verlenen.
 • Tijdens diverse controles is geconstateerd dat de panden op de percelen Kerkstraat 1 en 2 te Oude Wetering in een zodanige slechte staat verkeren, dat deze niet meer voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012. Via een eerdere last onder dwangsom (24 augustus 2016, aangevuld bij beslissing op bezwaar van 4 mei 2017) is getracht de eigenaar te bewegen om de panden te laten herstellen, maar dit heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Nu de panden steeds verder in verval zijn geraakt en er sprake is van een onveilige situatie, stemt het college in met een last onder dwangsom tot sloop van de panden.
Bekendmakingen en vergunningsaanvragen
 • Hoogmade - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een woning, Kerkstraat 65 te Hoogmade
 • Hoogmade - Publicatie watervergunning 2019-008178 het vervangen en hebben van een beschoeiing ter plaatse van Voorofsepolderkade 2 te Hoogmade
 • Hoogmade - Kennisgeving ex artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening inzake voorbereiding bestemmingsplan ‘Kernen Woubrugge-Hoogmade’
 • Kaag - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: een wijziging op de reeds verleende vergunning w2018/211 vanwege het wijzigen van de nokhoogte , Julianalaan 1 b te Kaag
 • Kaag - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het plaatsen van een blokhut in voortuin , Emmalaan 10 te Kaag
 • Kaag - Wijziging mandatenlijst Kaag en Braassem
 • Leimuiden - Kennisgeving geweigerde omgevingsvergunning: het realiseren van een inrit , Kastanjelaan 6 te Leimuiden
 • Leimuiden - Kennisgeving van rechtswege verleende omgevingsvergunning: aanpassen balkon en zonwering, Raadhuislaan 5 te Leimuiden
 • Leimuiden - Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, Willem van der Veldenweg 57 te Leimuiden - W2019/123
 • Leimuiden - Publicatie watervergunning 2019-009865 aanbrengen en hebben van een tuinhuis ter laatse van Willem van de Veldenweg 63 in Leimuiden
 • Nieuwe Wetering - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een kas, Regenboogweg 12 te Nieuwe Wetering
 • Nieuwe Wetering - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het maken van een boogboring door middel van de demar methode , nabij Noordveenweg 18 te Nieuwe Wetering
 • Ofwegen, Woubrugge - Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Ofwegen 8 te Woubrugge
 • Oud Ade - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het vervangen van een houten brug , Abdij van Rijnsburglaan te Oud Ade (kadastraal AKM01 F 1600)
 • Oud Ade - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het vernieuwen van de beschoeiing , Leidseweg 40 te Oud Ade
 • Oud Ade - Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken voor het bouwen van een garage met carport, Blijverpolder 5 te Oud Ade - W2019/125
 • Oude Wetering - Aanvraag Omgevingsvergunning, bouwen 36 woningen Oude Wetering (zaaknummer: Z2019-00010470)
 • Oude Wetering - Aanvraag Omgevingsvergunning, bouwen 61 woningen Oude Wetering (zaaknummer: Z2019-00010560)
 • Oude Wetering - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een dakkapel over de gehele achterzijde van de woning, Watergang 175 te Oude Wetering
 • Oude Wetering - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel over de gehele zijde van de woning, Watergang 179 te Oude Wetering
 • Oude Wetering - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van een dakkapel aan de achter- en voorzijde van de woning over de gehele breedte, Watergang 177 te Oude Wetering
 • Oude Wetering - Wijzigingsplan Veerstraat 15-16 Oude Wetering
 • Oude Wetering - Wijzigingsplan Veerstraat 15-16 Oude Wetering
 • Rijnsaterwoude - Ontwerpwijzigingsplan ‘Suyderbon II’, te Rijnsaterwoude
 • Rijnsaterwoude - Ontwerpwijzigingsplan ‘Suyderbon II’, te Rijnsaterwoude
 • Rijnsaterwoude - Publicatie watervergunning 2019-007137 diverse werkzaamheden ter hoogte van Herenweg 2 te Rijnsaterwoude
 • Rijpwetering - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van een bijgebouw bij de woning, Zuidweg 17 te Rijpwetering
 • Rijpwetering - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het bouwen van een bijgebouw, Ripselaan 7 b te Rijpwetering
 • Roelofarendsveen - Beschikking Wet milieubeheer – Veenderveld 37 te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Intrekking verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping – Zuidhoek 29 te Roelofarendsveen – W2019/090
 • Roelofarendsveen - Kennisgeving buiten behandeling laten omgevingsvergunning: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, Westeinde 69b te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Kennisgeving geweigerde omgevingsvergunning: de legalisatie van Wesselius sports, Geestweg 18 te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van een nieuwe kelder onder een bestaand woonhuis, Witte Singel 6 te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van een steiger met een uitkijkplatform en twee picknickbanken, t.o. Noordkade 17 te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Kennisgeving verleende evenementenvergunning: het houden van de Huttenbouw van 20 t/m 23 juli 2019, Sportpad 25 te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het gedeeltelijk herbouwen van een bedrijfsgebouw en het tijdelijk voor een periode van 10 jaar huisvesten van arbeidsmigranten, Sotaweg 27, Sotaweg 29 en Sotaweg 29 A6 t/m 29 A30 (d) te Roelofarendsveen
 • Roelofarendsveen - Melding Activiteitenbesluit milieubeheer de locatie de Lasso-Zuid 14-22 te Roelofarendsveen
 • Woubrugge - Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Woudsedijk-Zuid 1 te Woubrugge.
 • Woubrugge - Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Woudsedijk-Zuid 5 te Woubrugge.
 • Woubrugge - Ingekomen melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Zwetweg 8 te Woubrugge
 • Woubrugge - Publicatie watervergunning 2019-008370 het uitvoeren van saneringswerkzaamheden ter plaatse van A. de graaflaan 20 te Woubrugge
 • Woubrugge - Kennisgeving ex artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening inzake voorbereiding bestemmingsplan ‘Kernen Woubrugge-Hoogmade’
 • Gemeente - Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent mandaten Huisvestingsverordening
 • Gemeente - Gazette juli 2019 Raad voor plantenrassen
 • Gemeente - Openbaar exploot
 • Gemeente - Rechtbank Den Haag; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen
 • Gemeente - Rechtbank Gelderland; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen
 • Gemeente - Rectificatie: Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Holland Rijnland)
 • Gemeente - Uitschrijven BRP (Besluit)
 • Gemeente - Uitschrijven BRP (voornemen)
 • Gemeente - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Braassemerland 2019’ en reactieve aanwijzing provincie Zuid Holland
 • Gemeente - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Braassemerland 2019’ en reactieve aanwijzing provincie Zuid Holland
 • Gemeente - Vastgesteld exploitatieplan ‘Braassemerland 2019’
 • Gemeente - Vastgesteld exploitatieplan ‘Braassemerland 2019’
 • Gemeente - Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent toezicht op financiële geldstromen Treasurystatuut Holland Rijnland 2014
Tot slot
Heb je net als Eric uit Oude Wetering iets op te merken of wil je anderen iets bijzonders laten weten dat je hebt meegemaakt? Stap 1, reageer op deze email. Stap 2, vertel anderen er over zodat zij zich kunnen aanmelden.
Op- en aanmerkingen over de editie van deze week kan je zoals altijd kwijt door te reageren op deze mail.
Hoe vond je deze editie?
Witte Weekmail - Kaag en Braassem

Overzicht van berichten over inwoners van en uit de verschillende plaatsen in de gemeente Kaag en Braassem.

Deze mailing bevat wekelijks een overzicht met de belangrijkste berichten uit de voorgaande week, met daarbij verwijzing naar de bron(nen) zodat je zelf een eigen mening kunt vormen. Kortom, een selectie uit het nieuws dat je niet gemist mág hebben, én nieuws waarvan de kans groot is dat je het waarschijnlijk wél hebt gemist.

Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je hier afmelden.
Als deze nieuwsbrief doorgestuurd is en je wilt je aanmelden, klik dan hier.
Gemaakt door Witte Weekmail - Kaag en Braassem met Revue.
Samengesteld door Sjoerd van der Hoorn